• واحد تولید هیدرولیک

  • واحد forging

  • واحد طراحی و قالب سازی

  • واحد فسفاته کاری

  • واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه